EVALUERING PÅ KØGE LILLE SKOLE

Lovgivning omkring evaluering på friskoler:

Friskoleloven § 1b

  • stk. 1: ”skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen”
  • stk. 2: ”som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte”
  • stk. 3: ”skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen”

FORMÅL MED EVALUERING
På Køge Lille Skole vil der foregå en løbende evaluering, hvor der er fokus på såvel elevernes faglige som sociale kompetencer. Formålet er, at eleverne får indsigt i, om deres egne læringsmål er indfriede og at give lærerene en vurdering af, om målet med undervisningen er opnået. Derudover er formålet, at støtte samarbejdet mellem lærere og elever om fremadrettet målfastsættelse samt proces- og resultatvurdering. Evaluering foregår på elev-, forældre- og lærerniveau.

MÅL MED EVALUERING
Vi vil sikre på Køge Lille Skole, at den enkelte elev styrkes og får det bedst mulige udbytte af deres skolegang, såvel på det faglige, sociale og personlige plan.

Målet er derfor, at sikre sammenhæng mellem klassens årsplan, undervisningsplanlægning, gennemførelse og resultater. Ydermere skal evaluering bruges som et redskab til at understøtte dialogen mellem forældre og skole af, hvordan forældrene bedst kan støtte og hjælpe deres barn hjemme.

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE VIRKSOMHED
I henhold til gældende lovgivning føres der eksternt tilsyn med Køge Lille Skole. Den tilsynsførende vælges af forældrekredsen på skolens generalforsamling. Den tilsynsførende besøger 4 gange om året skolen, hvor undervisningen og arrangementer overværes. På baggrund af disse observationer udarbejdes en rapport, som præsenteres på ordinær generalforsamling samt lægges ud på skolens hjemmeside.

EVALUERING PÅ ELEVNIVEAU
På Køge Lille Skole er praksis, at der gennemføres løbende skriftlig og mundtlig evaluering i alle klasser, og i alle fag. Samtalen anses dog altid som at være et væsentlig og vigtigt element, såvel i de enkelte lektioner som efter specifikke undervisningsforløb og mundtlige fremlæggelser.  Ved aflevering af større skriftelige opgaver, herunder det obligatoriske projektopgav, tilbageleveres disse med en orientering til eleven. De løbende test foregår efter følgende plan:

Klassetrin

Testværktøj

Tidspunkt

Bemærkning

 

Bh. Klasse

KTI

Find billedet

Vokaler

Oktober

Januar

Januar

Disse test følger vores bogsystem ”på vej til den første læsning”

KTI er en separat test

1. klasse

Dansk: OS64

Ordlæs, Idas ord, ordiktat og Dinodiktat

Januar-februar

Maj-juni

Disse test følger vores bogsystem ”på vej til den første læsning”

KTI er en separat test

2. klasse

Dansk: OS120

Sætningslæs og sætningsdiktat

Januar-februar

Maj-juni

Nationale test er frivillige for frie grundskoler

3. klasse

Dansk: SL60, ST3

Matematik: MAT3

Januar

Maj-juni

Nationale test er frivillige for frie grundskoler

4. klasse

Dansk: SL60, ST4

Matematik: MAT4

Maj-juni

Nationale test er frivillige for frie grundskoler

5. klasse

Dansk: Læs5, ST5

Matematik: MATt5

Maj-juni

Nationale test er frivillige for frie grundskoler

6. klasse

Dansk: TL1, ST6

Matematik: MAT6

Maj-juni

 

Nationale test er frivillige for frie grundskoler

7. klasse

Dansk: ST7, TL2

Matematik: MAT7

Maj - juni

Nationale test er frivillige for frie grundskoler

8. klasse

Dansk: ST8, TL3

Matematik: MAT 8

Terminsprøver og karakterer

Terminsprøver:

Januar

Maj-juni

Nationale test er frivillige for frie grundskoler

9. klasse

Dansk:

Matematik:

Terminsprøver, afgangsprøver og karakterer

Projektevaluering

Terminsprøver:

Januar

Maj-juni

Nationale test er frivillige for frie grundskoler

Efterår og forår holdes der læsekonference i ressourceteamet, hvor resultaterne af prøverne gennemgås og hvor der aftales handleplaner for de elever som har særlige vanskeligheder.

EVALUERING PÅ FORÆLDRENIVEAU
Der inviteres til forældremøder i august måned, hvor der er fokus på helheden/klassen og kommende aktiviteter i klassen gennemgås og evt. nye aftales.  På mødet nedsættes en trivselsgruppe hvis det er en nystartet klasse, ellers afholdes der valg/genvalg.

Mødet skal sikre, at forældre tager medansvar for klassens udvikling, og at deres ressourcer bliver brugt bedst muligt i samarbejde med skolen om elevernes trivsel og adfærd gennem hele skoleforløbet.

SKOLE/HJEM SAMTALER
Der holdes 1 skole/hjemsamtale.. Formålet er, at evaluere den enkelte elevs udbytte af undervisningen, sociale liv osv. En del af samtalen kan foregå uden elever, såfremt dette vurderes nødvendigt. På mødet aftales konkrete mål, både faglige og sociale, som evalueres på et senere tidspunkt mellem elev, forældre og lærer. Der kan altid aftales møder løbende, såfremt det skønnes nødvendigt.

KLASSEARRANGEMENT/TRIVSELSARRANGEMENTER
Klasselæreren og forældrerådet har et fælles ansvar for, at der arrangeres et passende antal klassearrangementer i løbet af skoleåret. Der skal ske en løbende evaluering af disse arrangementer.

EVALUERING PÅ LÆRERNIVEAU
Evaluering af ovennævnte fællesarrangementer: Emneuger, lejrskoler, introtur, musical og andre særligt tilrettelagte undervisningsdage eks. motionsdag, dansedag og karneval sker fælles på lærer/personalemøder og føres til referat. Ud over elevernes faglige udbytte, lægges der særligt vægt på den sociale og personlige læring der finder sted når elevernes arbejde på tværs af fag og årgange.

EVALUERING PÅ LEDELSESNIVEAU
I forbindelse med ny arbejdstidsaftale og indgået samarbejdsaftale afholdes der to medarbejdersamtaler årligt, hvoraf den ene kombineres med årets medarbejderudviklingssamtale. Ledelsen har mulighed for at besøge klasserne, på eget initiativ, på opfordring eller efter aftale med læreren med henblik på sparring af specifikke forhold.