VEDTÆGTER

Køge Lille Skole
 
  
§ 1.
Hjemsted og formål
 
Stk. 1  Køge Lille Skole, CVR nr. 26 47 00 13,  beliggende Egøjevej 130 i Køge kommune, er en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v.
 
Stk. 2  Skolens formål er at drive en friskole med rødder i den reformpædagogiske tradition, på et moderne humanistisk pædagogisk grundlag, med lige vægt på udviklingen af sociale, personlige og faglige kompetencer.
  
§ 2.
Skolens bestyrelse og leder
 
Stk.  1  Bestyrelsen varetager Skolens overordnede ledelse og er ansvarlig for Skolens drift overfor Undervisningsministeriet.  Bestyrelsen sikrer, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med gældende lov og Skolens vedtægt, samt at Skolen til enhver tid overholder gældende love og regler i lov om friskoler og private grundskoler m.v.
 
Stk. 2  Skolelederen har, overfor Undervisningsministeriet og Skolens bestyrelse, det fulde ansvar for Skolens daglige pædagogiske ledelse.
 
Stk. 3  Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle vælges af og blandt forældrekredsen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende.
Bestyrelsens medlemmer vælges på den årlige ordinære generalforsamling og valget gælder for 2 år af gangen.  Genvalg kan finde sted.
Skolens leder og andre ansatte på Skolen, der tilhører forældrekredsen, kan deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer fra forældrekredsen, men er ikke valgbare. 
 
Stk. 4   Bestyrelsesmedlemmer kan afsættes af generalforsamlingen i funktionsperioden. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde et punkt om afstemning om afsættelse af bestyrelsesmedlemmer. Afsættelsen sker ved almindeligt stemmeflerhed.
 
 
Stk. 5  Der vælges hvert år, af og blandt forældrekredsen, 2 suppleanter for bestyrelsen som automatisk optages i bestyrelsen, hvis et medlem udtræder.
Suppleanter kan genvælges.
 
Stk. 6  Bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.
 
Stk. 7  Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.
 
Stk. 8  Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseserhvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, der har valgt eller udpeget den pågældende.
 
Stk. 9  Bestyrelsen konstituerer sig selv og formanden vælges af bestyrelsens midte. Derudover vælges en næstformand.
Ved formandens fald konstituerer bestyrelsen sig på ny.
 
Stk.10 Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
 
Stk. 11  Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorar af Skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.
Skolen skal have en ansvarsforsikring, der dækker bestyrelsesmedlemmers ansvar. Bestyrelsesmedlemmer kan kun blive holdt ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
 
Stk. 12   Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkelig, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitets bestemmelserne efter lov om friskoler og private grundskoler m.v.
I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis ikke dette er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.
 
Stk. 13  For bestyrelsen, skolelederen og andre ansatte ved Skolen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og  kapitel 8 om tavshedspligt.
 
Stk. 14  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt eller brev.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 
Stk. 15  Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger og disse underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert medlem af bestyrelsen har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Konstateret inhabilitet skal også føres til protokols.
 
Stk. 16  Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin  virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelse om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske. Forretningsordenen vedhæftes som bilag til Skolens vedtægt.
 
Stk. 17  Skolens leder kan være repræsenteret ved bestyrelsens møder, uden stemmeret.
Skolens medarbejdere kan være repræsenteret ved bestyrelsesmøder uden stemmeret og bestyrelsen kan beslutte, at medarbejderrepræsentanterne ikke kan deltage ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejderne.
Der kan deltage 2 elever som observatører ved bestyrelsens møder, dog ikke i forbindelse med behandling af konkrete sager vedrørende medarbejderne.
 
Stk. 18  Ved afgørelse af særlige spørgsmål, herunder nedlæggelse af Skolen, ændring af Skolens vedtægt, køb salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse af andre væsentlige købs - og lejekontrakter, er bestyrelsen kun beslutningsdygtige, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede og der opnås  2/3 flertal. Herefter indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, hvorpå det vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.
 
Stk. 19  Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og andet personale. Ansættelse og afskedigelse af personale kan uddelegeres til Skolens leder.
 
Stk. 20  Bestyrelsen fastsætter størrelsen på forældrebetalingen for skolefritidsordningen og træffer i øvrigt beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe afgørelse om.  
 
Stk. 21  Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende  årsregnskab efter gældende regler, samt at regnskabet underkastes betryggende revision  efter gældende regler. Årsregnskabets udarbejdelse, revision og afslutning skal være foretaget inden d. 10. april hvert år. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen.
 
Stk. 22  Bestyrelsen foretager valg af revisor.
 
Stk. 23  Bestyrelsen har pligt til løbende at holde forældrekredsen orienteret om beslutninger og forhandlinger.
 
Stk. 24  Forældre til elever og fastansatte på skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt i bestyrelsen.
Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre.
Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.
 
 
 
 
 
§ 3.
Forældrekreds
 
Stk. 1  Forældrekredsen består af forældre til børn på Skolen. Forældres rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden eller har barnet i pleje jf. lovens § 38.
 
Stk. 2  Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med, at Skolens samlede undervisningstilbud og skolevirksomhed står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, set ud fra en helhedsvurdering.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger tilsynsførende efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende, samt fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer.
 
Stk. 3  Forældrekredsen sørger for, at der fra hver klasse udpeges 2 repræsentanter til forældrerådet.
 
 
§ 4.
Generalforsamlingen
 
Stk. 1  Generalforsamlingen består af forældrekredsen. Andre med tilknytning til Skolen kan overvære generalforsamlingen med taleret, men ikke stemmeret.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer.
 
Stk. 2 Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling ved almindeligt brev til forældrekredsen med mindst 14 dages varsel og afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:
 
Valg af dirigent og referent

Bestyrelsens årsberetning

Skolelederens årsberetning

Det reviderede regnskab forelægges til orientering

Budget for det indeværende år motiveres og forelægges til orientering

Skolepengene fastsættes

Indkomne forslag
Valg af forældrekredsens tilsynsførende
Afsættelse af bestyrelsesmedlemmer
Valg af forældrekredsens bestyrelsesmedlemmer
Evt.
 
Stk. 3  Efter indstilling fra bestyrelsen tager generalforsamlingen og bestyrelsen i fællesskab beslutning om:
  • Skolepengenes størrelse,
  • Køb, salg og pantsætning af fast ejendom
  • Nedlæggelse af Skolen
  • Vedtægtsændringer
  • Væsentlige købs og lejekontrakter
 
Generalforsamlingen forelægges det reviderede regnskab til orientering.
 
 
Stk. 4  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde inden 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Indkomne forslag skal bekendtgøres for forældrekredsen senest ved indkaldelsen til generalforsamlingen.
 
Stk. 5  Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres protokol over det vedtagne på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og offentliggøres for forældrekredsen.
 
Stk. 6  Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte.
 
Stk. 7  Valghandling på generalforsamlingen skal være hemmelig, hvis det ønskes.
 
Stk. 8  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det.  Ellers foretages indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen, når mindst 25 af forældrekredsens medlemmer ønsker det.
Indkaldelse sker som til ordinær generalforsamling, dog kun med de dagsordenpunkter, der er relevante for afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal senest afholdes 1 måned efter begæring og motiveret dagsordens forslag er fremsendt til bestyrelsen.
 
 
§ 5.
Skolens drift
 
Stk. 1  Skolen drives som en friskole i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om friskoler og private grundskoler.
 
Stk. 2  Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og via skolepenge for eleverne.
 
Stk. 3  Betaling for Skolens madordning er udover skolepengene og reguleres efter de faktiske omkostninger.
 
Stk.4  Inklusive skolepengene er et særskilt bidrag til Skolens solidaritetspulje, som går til tilskud til forældre, der har brug for et sådant. Solidaritetspuljen administreres af skolelederen.
 
Stk. 5  Der kan opkræves betaling for manglende deltagelse i forældrearbejde.
 
Stk. 6  Skolen modtager gerne bidrag fra andre. Bidrag til Skolen giver ikke ret til nogen del af Skolens formue eller til udbytte af nogen art.
 
Stk. 7  Skolens midler må alene komme Skolens undervisnings og skolevirksomhed til gode. Et eventuelt overskud ved Skolens drift tilfalder Skolen.
 
Stk. 8  Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for Skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
 
Stk. 9  Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v. som andre end Skolen har rådighed over.
 
 
§ 6.
Tegningsret
 
Stk. 1  Skolen forpligtes udadtil af bestyrelsens formand og Skolens leder i forening, eller en af disse i forening med næstformanden. Tegningsretten kan derudover ikke delegeres og der kan ikke gives prokura.
 
Stk. 2  Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse
 
 
§ 7.
Ændring af Skolens vedtægt
 
Stk. 1 Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af Skolens vedtægt med 2/3 flertal.  Herefter foretager bestyrelsen og generalforsamlingen i fællesskab beslutning om ændring i vedtægten ved almindeligt stemmeflertal på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.
 
Stk. 2 Vedtægten skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og godkendes af Undervisningsministeriet.
 
 
§ 8.
Nedlæggelse af Skolen
 
Stk. 1  Ophører Skolen med at drive skolevirksomhed efter sit formål, skal den nedlægges.
 
Stk. 2  Udenfor de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivning skal drage omsorg for likvidation af Skolen, kan beslutning om Skolens nedlæggelse, efter indstilling af bestyrelsen, jvf. § 2.stk.18, træffes af generalforsamlingen, hvor mindst 2/3  stemmer for ophævelsen. Opnås et sådant flertal ikke, kan ophævelsen 14 dage efter forelægges en ny generalforsamling, hvor mindst ¾ af de fremmødte skal stemme for nedlæggelsen. Opnås et sådant flertal ikke på den anden generalforsamling, kan nedlæggelsen 14 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med sædvanligt flertal af de fremmødte medlemmer.
 
Stk. 3  Bestyrelsen sørger for, at forældrekredsen umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen af Skolen, orienteres om beslutningen og grundlaget herfor.
 
Stk. 4  Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om Skolens nedlæggelse.
Bestyrelsen skal orientere ministeriet, hvis Skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at Skolens virksomhed må indstilles.
 
Stk. 5  Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af Skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af Skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at Skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
Eventuelle overskydende midler skal anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v. samt med Undervisningsministeriets godkendelse. Dog ikke i det omfang det vil stride mod andre økonomiske rettigheder som er beskyttet af grundlovens paragraf 73.
 
Stk. 6  Den siddende bestyrelsefungerer indtil den økonomiske afvikling af Skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at Skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
 
  

Bilag

Forretningsorden
 
 
Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde ca. 6 gange årligt. Formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde.
 
Formanden eller skolelederen indkalder til bestyrelsesmøde, med mindst 7 dages varsel, så vidt det er muligt. Ved indkaldelse vedhæftes motiveret dagsorden.
Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes med dags varsel.
 
Der vælges ved hvert møde en mødeleder og referent. Referatet skal udsendes senest en uge efter afholdelse af mødet. Derefter er der 3 dages indsigelsesfrist.
 
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af særlige opgaver. Arbejdsgruppen giver indstilling til bestyrelsen, som har den besluttende kompetence.