FORVENTNINGER TIL DIG SOM FORÆLDER
Samarbejde og tillid mellem forældre og skole er fundamentalt på KLS. Vi kan kun arbejde med børnenes faglige, sociale og personlige kompetencer, når vi gør det i fællesskab – og i tillid til, at vi altid vil hinanden og ikke mindst barnets bedste. 
Det fordrer dialog, åbenhed og lydhørhed af alle, ud fra erkendelsen om, at der er mange virkeligheder – det er et af de bærende elementer på KLS, også i vores samvær med børnene.
 
Der er årligt fire forældremøde/fællesmøder og en skole-hjemsamtale, (Dog er der i indskolingsafdelingen to).
På KLS deltager børnene naturligvis i alle skole/hjemsamtaler – undtagen i SPIRERGRUPPEN (Heltidssfo), hvor første samtale er hjem/skole uden små ører. Det er eleven/barnet, der er i fokus, og der er ikke ”overraskelser” af nogen art. Lærerne har afholdt samtaler med børnene inden. Det er vigtigt, at punkter af væsentligt karakter tages, når det opstår, såvel fra forældre som fra skolens side.
 
Der ud over er man altid velkommen til at kontakte klasselærer, indenfor de af læreren fastsatte rammer.
 
Vi bruger Skoleintra, og den skriftlige information og kommunikation foregår her. Det betyder, at alle skal holde sig orienterede her jævnligt, (jævnligt betyder for forældre 2-3 gange om ugen, når børnene er i Indskolingen og Mellemafdelingen). Som forældre kan man forvente to hverdages responstid på mails.
Emner og temaer af mere sårbar eller akut karakter skal der ringes og/eller mødes om.
Mails kan ikke erstatte dialog, så erkendelse om mediets anvendelighed er alles ansvar.
 
På KLS afholder vi der ud over 3 årlige fester og klasserne afholder forældrestyrede trivselsarrangementer.
Det forventes, at familien deltager i skolens arrangementer.

HVAD ER FORÆLDRETIMER?
Som forældre til et eller flere børn på Køge Lille Skole skal du som minimum aftjene 12 timers forældrearbejde i løbet af et skoleår. Dvs. et forældrepar skal aftjene 24 timers forældrearbejde i løbet af et skoleår, og eneforsørgere skal erlægge 12 timer.Timerne opgøres ved skoleårets afslutning og ikke afholdte timer afregnes med kr. 200, - pr. time.  

HVAD ER FORMÅLET MED FORÆLDRETIMER?
Først og fremmest har vi brug for, at der bliver gjort rent og ordnet en masse forskellige praktiske ting på skolen, da vi ikke kan betale os fra det hele. Derudover så bidrager samværet både med forældre fra eget barns klasse, men især også fra de øvrige klassetrin, til at opretholde et forpligtende fællesskab på skolen. Endelig er det alle tiders mulighed for at være engageret i dit barns dagligdag.   

HVORDAN KAN JEG AFTJENE MINE FORÆLDRETIMER?
Forældretimerne kan som udgangspunkt aftjenes ved at deltagei:

  • Arbejdsdage
  • Forældreundervisning på PL-dage,
  • Trivselsarrangementer,
  • Bestyrelsesarbejde
  • Forberedelse af årets fester (kun 7. klasses forældre)
  • Andre tiltag?

Arbejdsdage:
Forældrerådet afholder som udgangspunkt 2 årlige arbejdsdage på en lørdag – 1 arbejdsdag i foråret og 1 arbejdsdag i efteråret, hvor der skal ordnes en masse praktiske opgaver, såsom maleopgaver, reparationer af forskellig art, vinduespudsning, rengøring osv.     

Rengøringsdage:
Forældrerådet afholder en række rengøringsdage fordelt hen over skoleåret – enten lørdag eller søndag formiddag. Som udgangspunkt afholdes der 4-6 rengøringsdage om året. Der gøres rent både i klasseværelser og fællesarealer.

Forældreundervisning på PL-dage:
Hvert år tager skolens ledelse og medarbejdere af sted 2 dage i træk (en torsdag og fredag i foråret) for at planlægge næste skoleår (PL=planlægningsdage). I disse 2 dage er det i stedet forældrene, der underviser og er i SFO’en de 2 dage. Du har således mulighed for at undervise i noget, som du er god til, tage på tur med børnene eller tilrettelægge dagen i samråd med en eller flere lærere.  

Trivselsarrangementer:
Du kan også aftjene forældretimerne i forbindelse med deltagelse i trivselsarrangementer i dit barns klasse. Du kan dog maks. aftjene 6 forældretimer pr. skoleår på trivselsarrangementer og maks. 3 timer pr. trivselsarrangement – uanset om du er med til at arrangere trivselsarrangementet eller er med som deltager, og uanset hvor længe du har brugt på at arrangere og deltage i trivselsarrangementet.  

At du kan aftjene forældretimer ifm. trivselsarrangementer, skyldes, at vi anerkender, at mange børnefamilier er presset på tiden. Da vi kan betale os fra rengøring, men ikke fra involvering og engagement i den samlede børnegruppes trivsel, ønsker vi med dette tiltag at prioritere trivslen i den samlede børnegruppe i klassen.

Bestyrelsesarbejde og Forældrerådsarbejde
Forældretimerne kan også aftjenes ved at du deltager i bestyrelsesarbejdet og/eller forældrerådsarbejdet. Som bestyrelsesmedlem eller medlem af forældrerådet aftjener du automatisk 12 timer på et skoleår.  

Forberedelse af årets fester (kun 7. klasses forældre):
Når du er forældre til et barn i 7. klasse aftjenes alle dine forældretimer dette skoleår ved at forberede og arrangere skolens fester i løbet af året, dvs. høstfest, musical og sommerfest. Som forælder til et barn i 7. klasse aftjener du derfor automatisk 12 timer dette skoleår. 

Andre forslag?
Derudover er vi meget åbne for andre forslag til aftjening af forældretimer; Er du formidabel til IT ? Vil du gerne være med til aktiviteter i vores SFO? Komme og undervise i dit ”speciale”?

Kom ind og lav en aftale med skolelederen

HVOR OG HVORDAN REGISTRERER JEG MINE FORÆLDRETIMER?
Timerne og dato for aftjeningen registreres på forældreintra under fanen forældretimer.
Som udgangspunkt skrives alene det faktiske antal aftjente forældretimer på. Dvs. deltager du i en arbejdslørdag fra 9-15, kan du skrive 6 timer på. Deltager du i et mindre antal timer, så skriver du det på. Det gælder dog ikke bestyrelsesarbejde, forældrerådsarbejde og forberedelse af årets fester (kun 7. klasses forældre). Her skriver du 12 timer på for hele skoleåret. Det gælder heller ikke forældretimer aftjent ved at forberede/deltage i trivselsarrangementer. Her kan du alene skrive maksimalt 3 timer på for et arrangement og maksimalt 6 forældretimer på for et skoleår.