UNDERVISNINGSMATERIALE & IT
Alt undervisningsmateriale udleveres på skolen.
Hjemmet svarer for bortkomne eller beskadigede bøger.
Eleverne skal fra 7. klasse medbringe egen bærbar computer.
 
MADORDNING          
Vores økologiske madordning er udspecificeret på afregningen, men er obligatorisk. Se også seperat punkt
 
LEJRSKOLER            
KLS har lejrskoler på alle klassetrin. Deltagelse er obligatorisk. Der må påregnes ekstra udgifter i forbindelse med disse.    
 
FRIPLADSTILSKUD
Der kan søges om nedsættelse af skole & SFO-betaling, bevillingen indtægtsbestemt. Ansøgningsskema fås på kontoret. Vær opmærksom på, at begge forældre skal underskrive ansøgningen. Vi får som fri grundskole bevillinger, og er underlagt disse regler. Vi yder tilskud.
 
SOLIDARITETSPULJE
En pulje, der kan bevillige tilskud til skoleudgifter udover skolepengene, dvs. lejrskole og lignende. Der kan i særlige tilfælde ydes skolepenge tilskud herfra i kortere perioder. Henvendelse til skolelederen.
 
SYGEMELDING        
Forældre bedes sende besked til klasselæren inden 9:00        
 
FRI UDENFOR SKOLEFERIE    
Vores undervisningsforløb er baseret på erkendelsen af, at læring foregår i fællesskaber. Dertil kommer den sociale  sameksistens og udvikling i gruppen/klassen/afdelingen. Derfor kan man ikke ”bare lige få lektierne med”. Når det er sagt, er det forældrenes ansvar at fritage børnene fra undervisning, blot der afleveres en seddel til kontoret.  Lærerne må ikke pålægges ekstraarbejde ved børns ferier udenfor skoleferierne.
 
ORDENSREGLER      
På KLS er det enkelt; man skal ”opføre sig ordentligt”. Det betyder blandt andet behandle hinanden med respekt og deltage aktivt i læringsprocesserne….men der er løbende dialoger om, hvad det vil sige, at opføre sig ordentligt!
Se i øvrigt vores Værdigrundlag.
Man kan i sjældne tilfælde bedes finde andet skoletilbud, hvis gentagne samtaler med barn/forældre ikke har ændret barnets adfærd, eller hvis forældre/barn ikke vil søge hjælp, hvis skolen anbefaler dette.
 
BEFORDRING         
Bus 255 kører mod Køge station og Stevns. Der er desuden 700 m til Egøje Station.  
Der kan ydes befordringstilskud til elever, hvis skolevejen overstiger de fastsatte afstandskriterier. Ansøgningsskema samt regler for befordringstilskud kan hentes på skolens kontor. Disse tilskud er betinget af de politiske bevillinger, der er nedskæringsramte.
 
SUNDHEDSPLEJE    
Der indkaldes til almindelige rutineundersøgelser af sundhedsplejersken og skolelægen i Køge Kommune. Inden undersøgelsen modtager forældrene et spørgeskema, som skal udfyldes og underskrives. Forældrene er velkomne til at deltage i undersøgelsen.
 
SKOLEPSYKOLOG/ TALEPÆDAGOG          
KLS samarbejder med PPR i Køge, og både skolepsykolog, forebyggende rådgiver og talepædagog kommer på skolen. Elever kan efter samråd med forældrene indstilles til skolepsykolog/ talepædagog. Forældre kan også selv henvende sig på PPR.
 
BØRN MED SÆRLIGE BEHOV  
Diversitet og mangfoldighed er en selvfølge på KLS, og vi har ca. 10% børn, der modtager støtte. Som fri grundskole kan vi søge i SU-styrelsen, (Under Undervisningsministeriet), om ekstraressourcer, og vi afsætter også selv midler til denne gruppe. Det er dog altid væsentligt at vurdere, om vi er det bedste tilbud for barnet – og hvordan barnet og klassen/gruppen fungerer sammen.
 
Den kommunale PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), skal legitimere vores ansøgninger overfor SU-Styrelsen, så børn på frie grundskoler tildeles samme vilkår som folkeskolebørn.
På KLS har vi et Ressourceteam, der sørger for handleplaner og opsamling.