HANDLEPLAN FOR ELEVER MED SPECIFIKKE LÆSE- OG STAVE-VANSKELIGHEDER
Tilbuddene gives til elever med særlige behov, disse vurderes individuelt, blandt andet på baggrund af resultater fra gruppetest og individuelle test. Indstilling til kursusforløb behandles hos skolens ressourceteam, som koordinerer indsatser i forhold til behov, ressourcer og mulighed for holddannelse. 

Indskolingen:

 • Læseløft (1.-2. kl.)

Mellemafdelingen:

 • VAKS-kursus (3.-5. kl.), forudgående test fra DVO, afgrænsning af elever med dyslektiske vanskeligheder.
 • Test i forhold til ordblindhed (3.- 9. kl.); ordblindetest.nu, fra undervisningsministeriet.
 • Indstilling til ansøgning om it-rygsæk (5.-9. kl).
 • Holdundervisning i brug af cd-ord (5.-6. kl).

Overbygningen:

 • Individuel støtte i timerne.
 • Holdundervisning i brug af cd-ord (7.-8. kl.).
 • Holdundervisning i forhold til afgangsprøverne i dansk (VAS) (9.kl.).
 • Ansøgning om ekstratid ved afgangsprøverne (inden dec. 9. kl.).

INDHOLD I DE FORSKELLIGE FORANSTALTNINGER:

Læseløft: Børn der midt i 1. klasse ikke er kommet godt i gang med deres skriftsprogsudvikling tilbydes et læseløft. Læseløftet består typisk at 20-30 minutters individuel undervisning efter endt skoletid, 2-3 gange om ugen i ca. 20 uger. Læseløftet består af genlæsning af kendte bøger, genlæsning af gårsdagens nye bog, individuelt tilrettelagt detaljearbejde, historieskrivning, puslehistorier, læsning af en ny selvvalgt bog. Læseløftet kan gentages i 2. klasse, hvis barnet fortsat har vanskeligheder med læsning, stavning er ikke en del af bekymringen på disse klassetrin.

VAKS (Vælg AfKodningsStrategi) har til formål at lære dyslektiske elever fem forskellige ordlæsestrategier (Lyd for lyd, Rim, Vokalalarm, Klip og Spion). Eleverne lærer en aktiv målrettet angrebsteknik, hvor de overvejer, hvilken strategi der er mest velegnet til at læse bestemt ordmateriale. På den måde lærer de ikke bare at læse, men også hvordan man læser. Kurset består typisk at undervisning 2-3 gange om ugen af 30 minutters varighed, af hold på 2-4 elever. De tre første bøger i systemet gennemarbejdes i 3. eller 4. klasse og de to sidste bøger gennemarbejdes i 5. klasse.

It-rygsæk kan bruges af alle med behov for støtte til læsning og skrivning – i skolen, under uddannelse, på job eller privat. It-rygsækken er et personligt hjælpemiddel.

I rygsækken finder du en bærbar computer med it-værktøjet CD-ORD, der kan læse tekst på computeren og støtte skrivningen med ordforslag. Til it-rygsækken hører også en mobil skanner, en læsepen og syntetiske stemmer til oplæsning på flere sprog.

CD-ORD er kendt for at forløse potentiale hos fx læse- og skriveusikre elever, der med støtten fra programmet kan tilegne sig den samme viden som kammeraterne og herigennem oplever et løft både fagligt og i form af større frihed og selvtillid. Kurset i brug af cd-ord, består typisk at hold på 3-6 elever, der gennem lektier eller selvvalgte skriftlige opgaver arbejder med brugen af cd-ord, et kursus på ca. 20 timer.

Individuel faglig støtte i timerne gives til elever med særlige vanskeligheder, der gør det hensigtsmæssigt at støttelæreren følger normalundervisningen sammen med eleven, med henblik på at hjælpe eleven til større forståelse, og dermed hjælpe eleven til at blive mere selvhjulpen.

VAS, valg af strategier (hold på 3-4 elever). Et kursus på ca. 20-30 timer, som hjælper læse- og skriveusikre elever med at forberede sig til afgangsprøven i dansk.

På kurset gennemgås:

 • Brug af hjælpemidler til retstavning.
 • Gennemgang af hensigtsmæssige strategier ved læseprøven.
 • Gennemgang og løsning af forskellige skriftlige genre.
 • Samarbejde omkring synopsis og mundtlig forberedelse.

Ekstratid ved afgangsprøverne: Søges internt på skolen, med sammentygge fra forældre og skoleleder. Skrivelse lægges i elevens arkivskuffe inden udgangen af dec. I 9. klasse. Ekstratid gives til læseusikre elever, der formodes at ligge på 02 eller under ved læseprøven, hvis eleven har normaltid. Ekstratid kan gives til alle prøver, der indeholder former for læsning, stavning eller skrivning, - altså også f.eks. problemregning

 

PRINCIPPER FOR MATEMATIK SPECIALUNDERVISNING

På KLS ønsker vi at prioritere den tidlige indsats i matematik højt.  Dette for at ”fange” de elever, som er på vej til at falde i såkaldte  ”regnehuller,” som på sigt kan forstyrre og forsinke deres udvikling indenfor matematikområdet. Man støtter derfor eleven ved at arbejde bredt med de matematiske begreber og processer, eleven har svært ved. Dette sker med forskellige repræsentationer af begreber og tilgange og derved fremkalde elevens forståelse – og derved fylde regnehullet op på en relevant måde.

 ”Regnehuller: Et hul er der noget udenom, nogle huller kan repareres, andre må der bygges bro over og andre må man gå udenom.”
citat:  Lena Lindenskov

Dog erkender vi også, at nogle elever har generelle eller specifikke vanskeligheder, kognitivt eller socialt, som forstyrrer deres matematikudvikling, og som har behov for støtte/kursus/hjælp senere i forløbet. På disse trin arbejdes der stadig med at identificere og fylde regnehuller – men også med at støtte ved at føre eleven ud i andre områder af det matematiske landskab, for at give mulighed for at udvikle matematisk tænkning og interesse – fx gennem meget praksisnære opgaver, der kræver tænkning mere end papir og blyant.

Plan for specialundervisning på KLS

1.klasse

Matematiklæreren er ved skolestart i dialog med børnehaveklasselæreren om, hvilke elever der udviser  usikkerhed i matematiske begreber og i talforståelse.

Fra oktober i 1. klasse deltager mat.løft-læreren i en periode i matematikundervisningen for at observere og støtte. Herefter vurderer matematiklærer og mat. løft-lærer om der er elever i klassen, hvor en individuel test er nødvendig. Dette foregår som en afdækkende matematiksamtale med konkrete materialer og metodisk efter principperne i materialerne: TIM (Gyldendal) og Matematikvanskeligheder (Dansk Psykologisk Forlag).

Der planlægges herefter individuelle kursusforløb for de udvalgte elever med 3 x ½ t. om ugen. Der er fokus på talforståelse, addition og subtraktion, baseret på mundtligt arbejde med eleven. Der inddrages i høj grad konkrete materialer. 

Forældrene bliver ved opstart informeret om undervisningens indhold og form. Ved undervisningens afslutning får forældrene en skriftlig evaluering. Der vil som udgangspunkt ikke være hjemmearbejde, men undervejs i forløbet kan elev og forældre blive opfordret til forskellige aktiviteter, lege eller spil som kan styrke elevens tal- og regneforståelse. 

 

2. klasse

I maj/juni i 1. klasse er gruppeprøven (Mat1) taget på hele klassen. Prøveresultatet samt matematiklærerens øvrige viden om elevernes færdigheder sammenholdes og efterfølgende vurderes hvilke elever der har behov for, og som vil kunne profitere af særligt tilrettelagt undervisning. Mat.løft-læreren og klassens matematiklærer vurderer om der er behov for yderligere individuel test. Dette foregår som en afdækkende matematiksamtale med konkrete materialer og metodisk efter principperne i materialerne: TIM (Gyldendal) og Matematikvanskeligheder (Dansk Psykologisk Forlag).

Der planlægges herefter individuelle kursusforløb for de udvalgte elever med 2 x ½ t. om ugen med opstart i august i 2. klasse. Undervisningen afvikles som eneundervisning eller som holdundervisning med 2-3 elever. Indholdet tager udgangspunkt i talforståelse og regneforståelse, samt opfølgning på klassens matematik. Der inddrages i høj grad konkrete materialer.

Forældrene bliver ved opstart informeret om undervisningens indhold og form. Ved undervisningens afslutning får forældrene en skriftlig evaluering. Der vil som udgangspunkt ikke være hjemmearbejde, men undervejs i forløbet kan elev og forældre blive opfordret til forskellige aktiviteter, lege eller spil som kan styrke elevens tal- og regneforståelse. 

 

3. klasse

I maj/juni i 2. klasse er gruppeprøven (Mat2) taget på hele klassen. Prøveresultatet samt matematiklærerens øvrige viden om elevernes færdigheder sammenholdes og efterfølgende vurderes hvilke elever der har behov for og som vil kunne profitere af særligt tilrettelagt undervisning.

Der planlægges et individuelt kursusforløb for de udvalgte elever med 2 x ½ t. om ugen med opstart i august i 3. klasse. Undervisningen afvikles som eneundervisning eller holdundervisning med 2-3 elever. Indholdet tager udgangspunkt i talforståelse, regneforståelse, sammenhæng mellem hverdagssituationer og matematik, samt opfølgning på klassens matematik. Der inddrages i høj grad konkrete materialer.

Forældrene bliver ved opstart informeret om undervisningens indhold og form. Ved undervisningens afslutning får forældrene en skriftlig evaluering. Der vil som udgangspunkt ikke være hjemmearbejde, men undervejs i forløbet kan elev og forældre blive opfordret til forskellige aktiviteter, lege eller spil som kan styrke elevens tal- og regneforståelse. 

 

4.-6. klasse

I maj/juni er der taget gruppeprøver på klassen, og elever der har en score på C3 vurderes efterfølgende i samarbejde med matematiklæreren. Det aftales hvorvidt de svage områder kan hentes ind i den almindelige undervisning – evt. med støtte i klassen, eller hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt med et halvårigt holdkursus.

Kursusforløb på hold
Matematiklæreren tager den første kontakt til forældrene og tilbyder holdkursus. Kursuslæreren planlægger på baggrund af MAT-prøverne herefter forløbet og informerer forældrene om undervisningens indhold og form. Fokus vil som oftest være den basale talforståelse af irrationale tal (brøker og decimaltal) samt automatisering af algoritmerne inden for de fire regningsarter. Praktiske materialer som centicubes, legepenge, kortspil, brøkcirkler og måleredskaber anvendes altid i arbejdet med talforståelsen. Ved undervisningens afslutning får forældrene en skriftlig evaluering.

Støtte i klassen
Elever, hvor vanskelighederne bunder i manglende koncentration og fastholdelse, kan have stor glæde af pædagogisk støtte i klassen. En sådan hjælp skal forstås som ”hjælp til selvhjælp” idet formålet er at træne eleven i at følge den almene undervisning. For nogle elever, kan det også være en hjælp at støttelæreren tager dem med ud af klassen for at lave mere praktisk orienteret matematik i perioder. Dette aftales i alle tilfælde i samarbejde med matematiklærer og forældre.

Lektiehjælp
Det kan for elever, der har vanskeligheder med at læse og forstå problemregning (anvendt matematik) indstilles til matematiklektiehjælp, hvor en matematiklærer kan støtte i arbejdet med afleveringsmatematiklektier, hvor fx notatteknikker og matematiktegninger kan inddrages til at overskue og strukturere en kompleks opgave.

7. - 8. klasse

Lektiehjælp
Også på disse trin testes eleverne vha. MAT-prøverne i maj/juni. Elever, der scorer C3 eller derunder opfordres til lektiehjælp, hvor de vil få særlig opmærksomhed fra støttelæreren. Elever, der ikke har specifikke vanskeligheder kan også deltage i lektiehjælpen på mere ”frivillig basis”.

9. klasse

Lektiehjælp og prøveforberedende undervisning
Her, hvor den almene undervisning retter sig særligt mod afgangsprøverne, tilbyder vi enkelte elever et særligt prøveforberedende kursus. Her støttes eleven ved at få redskaber, der kan kompensere for vanskelighederne. Der arbejdes fx med notatteknikker, øvelse i at bruge lommeregner, regneark eller geogebra hensigtsmæssigt samt øvelse i at skabe overblik, strukturere og udnytte sin tid bedst muligt. Elever, der har modtaget prøveforberedende kursus kan i samarbejde med hjemmet indstilles til at have ekstra tid til afgangsprøverne.