Køge Lille Skole er en skole, hvor vi vægter en levende dagligdag med udgangspunkt i det forpligtende og anerkendende fællesskab mellem børn, forældre og medarbejdere. Vores skole skal skabe rammer for kreativitet, oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene får mulighed for at udvikle erkendelse og fantasi, og får tillid og troen på egen evner og muligheder.

​Vi forstår formidling af viden som et samspil mellem alle implicerede. Vores undervisning veksler mellem klasseundervisning, fortælling, dialog og projektarbejdsformen, der giver plads til det eksperimenterende og undersøgende, og hvor børnene skal anvende deres viden i praksis.
Vi tror på, at et anerkendende fællesskab med engagement, oplevelser og faglig fordybelse giver børene det fundament, der gør dem til nysgerrige og livsduelige voksne.

​Vi elsker at undervise og lære, og vi nyder at udnytte vores lille skoles muligheder for spontane, skøre indfald og fordelen ved, at vi alle kender hinanden. Vi inddrager og gør brug af vores skønne udearealer, både i undervisningen og i fritidsdelen, til gavn for vores børns læring og trivsel.
Vi ønsker at udvikle en grøn og bæredygtig skole, som danner miljøbevidste unge, som tager ansvar for vores fælles natur.

Børn, forældre og personale skal opleve at skolens dagligdag bygger på tillid, kreativitet og faglighed. Alle skal mod til forandring og accepter at udvikling ofte kræver forandring. Fællesskab, nærvær, dialog og engagement er fundamentet for skolens arbejde.

LÆRING

 • Vores undervisning og skolekultur understøtter samspillet mellem den faglige, sociale og personlige udvikling samt barnets sociale dannelse.
 • I vores undervisning er børnene undersøgende; de eksperimenterer, filosoferer, bruger deres fantasi og søger forklaringer og sammenhæng.
 • Vi mener erkendelsen fremmes via dialogen, samarbejdet og fortællingen.
 • Vores undervisning styrker og udvikler børnenes evne til at være skabende i skrift og tale, i musik og billeder og i bevægelse.

SKOLEKULTUR

 • Vi gør alle en indsats for at forstå og rumme hinandens forskelligehder
 • Vi anerkender alle, at individuelle behov nogle gange skal indpasses i fællesskabets interesse
 • Vi tager alle ansvar for egne handlinger
 • Vi viser respekt for hinanden, tingene og naturen omkring os
 • Lilleskolens elever, medarbejdere og forældre deltager i skolens liv og udvikling.
 • Vi møder forældrer i et tillidsfuldt og forpligtende samarbejde om ansvaret for barnets undervisning og opdragelse.

DANNELSE

 • En rig barndom med leg, venskaber og oplevelser er et mål i sig selv og et af grundelementerne i børns dannelse.
 • Børnene opdrages til livsduelige mennesker, der viser mod, respekt og udvikler dømme- og handlekraft
 • Børnene opdrages til at være aktive medborgere i et demokratisk samfund, lære at argumentere og tro på egne evner og handlinger.
 • Børnene skal forberedes til en globaliseret verden, kunne indgå i forskellige kulturer og det komplicerede samspil mellem natur og samfund.